DZIAŁ UTRZYMANIA BUDYNKÓW

 

PAWEŁ WYSOCKI

Kierownik Działu
PAWEŁ WYSOCKI

tel. (68) 353-36-71

pawel.wysocki@gm.zgora.pl


DZIAŁ UTRZYMANIA BUDYNKÓW

 

Pozostałe telefony działu
Z-ca kierownika (68) 353-36-43
Rozliczenia: Zarząd Obcy (68) 353-36-55
Ogród Botaniczny (68) 353-36-41

Administracje Budynków Mieszkalnych

Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1 »
Administracja Budynków Mieszkalnych nr 2 »

 

Do zadań Działu Utrzymania Budynków należy:
 1. opracowywanie planów działalności eksploatacyjnej na terenie i w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład;
 2. prowadzenia całości spraw w tym: przygotowywanie umów, wprowadzanie zmian w umowach najmu w zakresie wynajmowanych przez Zakład powierzchni;
 3. sporządzanie analiz ekonomicznych w zakresie realizacji planu eksploatacji budynków komunalnych;
 4. nadzór nad wprowadzeniem przez ABMy nowych stawek czynszu na lokale mieszkalne oraz użytkowe, prowadzenie instruktażu i szkoleń w tym zakresie;
 5. rozpatrywanie skarg, odwołań i wniosków mieszkańców i instytucji od dyspozycji ABMów w zakresie czynszów i rozliczeń mediów oraz od właścicieli lokali od dyspozycji ZWMu;
 6. prowadzenie ewidencji zasobów gruntowych i dzierżaw;
 7. sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny;
 8. koordynowanie i nadzór nad prowadzoną przez ABMy i ZWM akcją zimową;
 9. wydawanie opinii lokalizacyjnych w zakresie dzierżaw terenów, przebiegu tras instalacji technicznych na gruntach administrowanych przez Zakład;
 10. prowadzenie czynności dotyczące przyjmowania i przekazywania nieruchomości;
 11. przygotowywanie zadań ramowych związanych z wykonywaniem zadań zarządcy nieruchomości, a w szczególności umów na wywóz odpadów i nieczystości płynnych, usług kominiarskich, konserwacji dźwigów osobowych, anten zbiorczych, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, konserwacji domofonów w budynkach komunalnych;
 12. przygotowywanie danych za w/w usługi;
 13. nadzór nad realizacją umów za utrzymanie czystości w budynkach i na terenach komunalnych;
 14. przygotowywanie przetargów na wyłonienie firm sprzątających budynki komunalne;
 15. prowadzenie dokumentacji zasobów komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez tzw. „zarządców obcych” polagającej na:
  • sprawdzaniu zasadności obciążeń i rozliczeń dostaw mediów do lokali komunalnych w zakresie zimnej i ciepłej wody oraz kosztów centralnego ogrzewania,
  • analizie kosztów i rozliczaniu zaplanowanych remontów na częściach wspólnych nieruchomości,
  • sprawdzaniu rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego po rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
  • udział w zebranich sprawozdawczych za rok obrachunkowy oraz bieżąca analiza i aktualizacja udziałów Miasta Zielona Góra we wspólnotach mieszkaniowych tzw. „zarządu obcego”
 16. prowadzenie spraw związanych z umowami dotyczącymi dostawy c.o., c.w., zimnej wody i energii elektrycznej oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń należności z tytułu dostaw tych mediów;
 17. sporządzanie informacji, sprawozdań dla jednostek zewnętrzanych w zakresie prowadzonej ewidencji analitycznej;
 18. ewidencjonowanie zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych;
 19. bieżąca analiza działalności ZWM, koordynowanie pracy ZWM z działalnością ABMów oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu;
 20. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych tzn. ewidencja, zbieranie ofert, przetargi, negocjacje umów itp.;
 21. sporządzanie materiałów na Zespół opiniodawczo-doradczy ds. gospodarowania lokalami użytkowymi;
 22. realizacja decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi oraz garażami;
 23. sporządzanie ewidencji przypisu należności z tytułu najmu lokali, analiza konta rozrachunkowego, tworzenia odpisów aktualizujących;
 24. prowadzenie ewidencji zabezpieczeń z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży;
 25. prowadzenie komisji rozpatrującej wnioski najemców dotyczące umorzeń i spłaty zaległości w ratach;
 26. bieżąca kontrola eksploatacji i wykorzystywania komunalnych lokali użytkowych oraz bieżąca analiza sald;
 27. przygotowywanie umów na prowadzenie działalności gospodarczej w komunalnych lokalach mieszkalnych;
 28. nadzór nad windykacją należności;
 29. organizowanie i nadzór nad magazynem eksmisyjnym;
 30. utrzymuje różne gatunki zwierząt w celu edukacji w zakresie zoologii;
 31. w zakresie Kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego, zarządza i bieżąco utrzymuje, pielęgnuje drzewa i krzewy oraz koordynuje nasadzenia.