SOBOTA, 25 maja 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka mieszkaniowa
Zielona Góra - ul. Stefana Żeromskiego - widok od strony ul. Kupieckiej.

DZIAŁ ORGANIZACYJNY Drukuj Email

 

Iwona Osińska

Kierownik Działu
IWONA OSIŃSKA

tel. (68) 383-30-40

dz.organizacyjny@gm.zgora.pl


DZIAŁ ORGANIZACYJNY
Pozostałe telefony działu
Kadry (68) 353-36-78
Kancelaria (68) 353-36-64
Portiernia Główna (68) 322-91-38

 

Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

 1. w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia pracowników:
  1. opracowywanie rocznych planów kształcenia, doskonalenia i dokształcania pracowników,
  2. organizowanie szkoleń wewnątrzzakładowych o charakterze ogólnym,
  3. współpraca ze szkołami zawodowymi, średnimi i wyższymi oraz placówkami dokształcania pozaszkolnego w zakresie doskonalenia kwalifikacji pracowników,
  4. organizowanie wewnątrz zakładu lub zlecanie szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych bhp oraz kierowanie na egzaminy dodatkowe kwalifikacyjne pracowników wg wykazów kierowników komórek organizacyjnych, zgodnie z. obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 2. w zakresie organizacji:
  1. przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych Dyrektora Zakładu oraz prowadzenie ewidencji tych dokumentów,
  2. prowadzenie analizy wpływu i załatwiania skarg i wniosków,
  3. rozpisywanie zadań dla komórek organizacyjnych wynikających z zarządzeń porewizyjnych i pokontrolnych oraz redagowanie sprawozdań z realizacji tych zarządzeń,
  4. współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Zakładu,
  5. opracowywanie projektów regulaminów obowiązujących w Zakładzie,
 3. w zakresie spraw socjalno - bytowych:
  1. współdziałanie przy ustalaniu zasad podziału i wykonywanie czynności związanych z wydatkowaniem zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego,
  2. współdziałanie przy organizacji opieki nad rencistami i emerytami oraz członkami ich rodzin,
  3. współdziałanie w organizacji udziału pracowników w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  4. uczestniczenie w posiedzeniach komisji socjalnej,
 4. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:
  1. prowadzenie zgodnie z instrukcją archiwum Zakładowego,
  2. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Zakładu od ognia i innych zdarzeń losowych polegających na negocjacji warunków umów i współpracy z ubezpieczycielami,
 5. w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
  1. prowadzenie spraw związanych z ochrona danych osobowych w Zakładzie,
  2. prowadzenie centralnego rejestru wszystkich zgłoszonych naruszeń ochrony danych osobowych,
  3. prowadzenie biurowości tajnej, jawnej i poufnej zgodnie z instrukcją kancelarii
  4. opracowywanie zarządzeń wewnętrznych, planów działania dokumentacji i instrukcji dotyczących powołanych formacji obrony cywilnej na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
  5. prowadzenie spraw organizacyjno - mobilizacyjnych jednostek ratowniczych oraz likwidacji skażeń,
  6. planowanie potrzeb w zakresie urządzeń specjalnych,
  7. prowadzenie całokształtu działalności w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń obrony cywilnej załogi oraz istniejących formacji,
  8. sporządzanie różnego rodzaju sprawozdawczości, informacji i pism żądanych przez MiOC. WiOC i WKU,
  9. prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników zgodnie z obowiązującjmi przepisami
  10. prowadzenie magazynów sprzętu technicznego, wojskowego oraz materiałów OC,
  11. prowadzenie pełnej dokumentacji gospodarczej sprzętem technicznym, wojskowym oraz przyrządami pomiarowymi,
  12. dokonywanie oceny stanu budowli ochronnych i ich wyposażenie oraz dyspozycyjność powołanych formacji OC.
 6. w zakresie spraw pracowniczych:
  1. prognozowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Zakładu, organizowanie rekrutacji, współuczestniczenie w doborze i rozmieszczeniu kadr,
  2. kontrola wg wytycznych Dyrektora Zakładu przestrzegania dyscypliny pracy,
  3. przestrzeganie przepisów płacowych przy indywidualnym ustalaniu wynagrodzeń pracownikom,
  4. zabezpieczanie opracowania planów urlopów pracowników przez kierowników komórek organizacyjnych,
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem rezerwy kadrowej,
  6. udzielanie pracownikom wyjaśnień z zakresu regulaminu pracy, wynagrodzenia i kodeksu pracy,
  7. prowadzenie ewidencji odznaczeń oraz załatwianie formalności związanych z ich nadaniem,
  8. prowadzenie i zabezpieczanie akt osobowych pracowników Zakładu oraz załatwianie spraw przyjmowania, zwalniania, przeszeregowania i awansowania pracowników,
  9. prowadzenie ewidencji czasu nieprzepracowanego,
  10. inicjowanie i prowadzenie prac nad optymalnym wykorzystaniem kwalifikacji pracowników,
  11. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie zapewnienia pracownikom Zakładu właściwej opieki zdrowotnej i warunków pracy,
 7. w zakresie zatrudniania:
  1. nadzorowanie nad prawidłowością obliczania okresów pracy, na podstawie których przyznaje się dodatki za staż pracy i nagrody jubileuszowe,
  2. prowadzi sprawy emerytur i rent oraz współpracuje w tym zakresie z odpowiednimi komórkami ZUS,
 8. w pozostałym zakresie:
  1. zarządzanie ośrodkami wypoczynkowymi Zakładu, prowadzenie magazynku sprzętu wyposażenia tych ośrodków,
  2. prowadzenie ewidencji nieruchomości Zakładu,
  3. prowadzenie ewidencji i gospodarki przedmiotami nietrwałymi będącymi w użytkowaniu Zakładu (budynek administracyjny przy ul. Zjednoczenia 110),
  4. administrowanie i prowadzenie konserwacji i remontów nieruchomości własnych położonych przy ul. Zjednoczenia 110, w ramach zatwierdzonego planu,
  5. utrzymywanie czystości i porządku oraz zabezpieczenie budynków i pomieszczeń na terenie nieruchomości własnych położonych przy ul. Zjednoczenia 110,
  6. zaopatrzenie Zakładu w materiały biurowe i druki, wydawanie oraz prowadzenie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, a także prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
  7. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w materiały biurowe, środki czystości i druki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. sporządzanie harmonogramów, kart pracy i wynagrodzeń pracowników obsługi,
  9. rozliczanie rozmów telefonicznych z aparatów stacjonarnych i komórkowych zkładu, zgodnie z ustalonymi limitami,
  10. przygotowywanie umów dotyczących używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych.
 9. ponadto do zadań Działu należy organizowanie pracy kancelarii i sekretariatu, w tym prowadzenie rejestrów wchodzącej i wychodzącej korespondencji oraz rejestru skarg i wniosków.

DOKUMENTY:

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze:

 • kwestionariusz Kwestionariusz osobowy application/pdf
 • kwestionariusz Kwestionariusz osobowy application/msword
 
« poprzednia podstrona   następna podstrona »
© 2000-2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze   ul. Zjednoczenia 110,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 3536704,  faks (68) 3533684